Μετατρέπουμε τα δημόσια ανοικτά δεδομένα σε χρήσιμα Big Data.
X

Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογία της Linked Business

Με τη δύναμη των τεχνολογιών AI και Big Data, μετατρέπουμε τα δημόσια ανοικτά δεδομένα σε χρήσιμη και έξυπνη πληροφόρηση.

Η πλατφόρμα Linked Business βασίζεται κυρίως στην ανάλυση των δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων των Εμπορικών Επιμελητηρίων της χώρας, της Διαύγειας, του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), της βάσης δεδομένων για τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις TED (Tenders Electronic Daily), του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μεθοδολογία

Οι μεταβλητές της ανάλυσης βασίζονται στην κοινή μεθοδολογία της Eurostat και του ΟΟΣΑ[1] σχετικά με την δημογραφία των επιχειρήσεων:

  • Ενεργές επιχειρήσεις (the active population of enterprises)
  • Ίδρυση επιχείρησης (birth)
  • Επιβίωση επιχείρησης (survival)
  • Διαγραφή επιχείρησης (death)
  • Ιδρύσεις ανά 10.000 κατοίκους (Births per 10.000 of the population)
  • Ιδρύσεις ανά 10.000 κατοίκους ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15-64 (Births per 10.000 of total active population aged 15-64)

Επίσης, η Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (ΚΑΔ) ακολουθεί την Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE v.2 2008) και επομένως τα αποτελέσματα είναι άμεσα συγκρίσιμα σε πανευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.

Η ομάδα της Linked Business έχει δημιουργήσει την πιο ολοκληρωμένη λίστα των ελληνικών ΚΑΔ , η οποία αριθμεί 10.544 μοναδικούς κωδικούς. Έχει ολοκληρωθεί και ο μετασχηματισμός όλων των επιχειρηματικών δεδομένων που ακολουθούσαν το παλαιότερο πρότυπο του ΣΤΑΚΟΔ–03 Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας.

Για τις ανάγκες των μελετών της Linked Business έχουν εισαχθεί οι παρακάτω μεταβλητές:
Αγορά
Αγορά ή κλάδος ορίζεται ως μια συλλογή από ΚΑΔ και ταξινομούνται με βάση την Thomson Reuters Business Classification (TRBC)[2].
Κύρια δραστηριότητα
Κύρια δραστηριότητα ορίζεται ως ο κύριος ΚΑΔ που έχει δηλώσει η επιχείρηση.
Επιχείρηση με αποκλειστική δραστηριότητα
Επιχείρηση με αποκλειστική δραστηριότητα σε μια αγορά ορίζεται ως η επιχείρηση που έχει δηλώσει ΚΑΔ μιας ΜΟΝΟ αγοράς.
Επιχείρηση με συνδεδεμένη δραστηριότητα
Επιχείρηση με συνδεδεμένη δραστηριότητα (cross–market) σε μια αγορά ορίζεται ως η επιχείρηση που έχει δηλώσει τους ΚΑΔ περισσοτέρων από μία αγορές.
Ατομικές επιχειρήσεις
Ατομικές επιχειρήσεις ορίζονται ως οι ατομικές επιχειρήσεις και οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΑΕ.
Ηλικία επιχείρησης
Ηλικία επιχείρησης ορίζεται για τις ενεργές επιχειρήσεις ως η διαφορά της ημερομηνίας εγγραφής από την ημερομηνία παρατήρησης, ενώ για τις διαγεγραμμένες επιχειρήσεις ως η διαφορά της ημερομηνίας εγγραφής από την ημερομηνία διαγραφής.
 
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

  1. Αγορές Ενδιαφέροντος
  2. Δυνητικούς Πελάτες
  3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS