Πολιτική Δεδομένων | Linked Business
X

Πολιτική Δεδομένων | Linked Business

Επισκόπηση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

α. Δεδομένα τα οποία προέρχονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές

Η εφαρμογή Linked Business, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πρόσβασης σε πρωτόγνωρα επιχειρηματικά δεδομένα και σε εργαλεία υψηλής προστιθέμενης αξίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιμέρους κλάδων των ελληνικών επιχειρήσεων. Πυρήνας της εφαρμογής είναι οι διατυπώσεις ευρείας διαδικτυακής δημοσιότητας όπως εισάγονται σε σειρά νόμων του ελληνικού κράτους, όπως ενδεικτικά ο Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), ο Ν/3979/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4305/2014 (Νόμος για τα Ανοιχτά Δεδομένα), ο Ν.3979/2011 (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση), ο Ν.3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 441/2016 και 4443/2016.  

Σκοπός της εφαρμογής είναι η διάθεση ολοκληρωμένης πληροφορίας στα πλαίσια ενίσχυσης των πραγματικών δυνατοτήτων των πολιτών και των νομικών προσώπων να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α παρ. 1 του Συντάγματος, και συνακόλουθα και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (άρθρο 5 παρ. 1 Σ), αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5 Α παρ. 2 Σ).

Υπό αυτό το πρίσμα η εφαρμογή επεξεργάζεται δεδομένα, για τα οποία η ελληνική κοινωνία έχει αποφασίσει πως για λόγους ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος πρέπει να διέπονται από το μανδύα διαφάνειας. Την άποψη αυτή υιοθέτησε πλήρως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ένωσης (ΔΕΕ) με την πρόσφατη κρίση του στην υπ’αριθ. C-398/15 υπόθεση, όπου και έκρινε πως όσοι επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν εμπορικά σε ΑΕ και ΕΠΕ οφείλουν να δημοσιοποιούν δεδομένα που αφορούν τη σχετική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα διαγραφής. Επιπλέον τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται είναι προδήλως δημοσιοποιημένα και η κάθε πράξη επεξεργασίας που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια παροχής της σχετικής υπηρεσίας εξυπηρετεί την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης  τόσο από την πλευρά της προσφοράς των δεδομένων και της υπηρεσίας, όσο και από την πλευρά της ζήτησης.

Ενόψει της εφαρμογής του Κανονισμού 679 (ΕΕ) 2016/679 και της οριστικοποίησης του Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σε Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), η εταιρεία Linked Business ΙΚΕ (με ΑΦΜ 800950289 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 145587001000) εξέτασε ενδελεχώς την έκθεσή της στις επιταγές του εν λόγω νομοθετικού πακέτου και αξιολόγησε τόσο τις αρχές ποιότητας δεδομένων, όπως αυτές εισάγονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού, όσο και τα μέτρα συμμόρφωσης σύμφωνα πάντα με το είδος των δεδομένων τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται. Ειδικότερα, η εφαρμογή Linked Business συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής τρεις βασικές κατηγορίες δεδομένων:

  1. Δεδομένα που αφορούν νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.
  2. Δεδομένα φυσικών προσώπων ως μελών ΔΣ εταιρειών
  3. Δεδομένα χρηστών της εφαρμογής.

Όσον αφορά στα δεδομένα της πρώτης κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για εταιρικά δεδομένα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. Ειδικότερα, στην έννοια των προσωπικών δεδομένων κατά τον ΓΚΠΔ άρθρο 4 παρ. 1 υπάγεται: «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· «το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, που αφορά πρόσωπο με δυνατότητα αναγνώρισης και το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο.»

Τα εταιρικά δεδομένα δυνάμει του ορισμού αυτού δεν μπορούν να εκληφθούν ως προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, και στο βαθμό που στα εταιρικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η εταιρεία, στα πλαίσια παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα, αυτά διέπονται από τις διατυπώσεις ευρείας δημοσιότητας, όπως εισάγονται στα παραπάνω αναφερόμενα νομοθετήματα, ενώ η επεξεργασία γίνεται στα πλαίσια της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης σε πλήρη αρμονία με το προτεινόμενο άρθρο 16 του υπό διαμόρφωση Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σε Εφαρμογή του Κανονισμού. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας.

β. Δεδομένα τα οποία προέρχονται από τους χρήστες της εφαρμογής

Όσον αφορά στα δεδομένα της τρίτης κατηγορίας, η Εταιρεία λαμβάνει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι χρήστες παρέχουν στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης, άλλως παροχής της υπηρεσίας και τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες έχουν διαρκές και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα διαγραφής εφόσον φυσικά εκπληρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Επιπλέον οι χρήστες παρέχουν οικειοθελώς ειδική συναίνεση, η οποία θα λαμβάνεται βάσει μηχανισμού πλήρως εναρμονισμένου με τα κριτήρια της συναίνεσης, όπως αυτά εισάγονται με τον Κανονισμό προς το σκοπό αποκλειστικά επικοινωνίας και αποστολής newsletter, με συνεχές και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα ανάκλησης.

Τέλος, η υπηρεσία Linked Business επεξεργάζεται δεδομένα κίνησης και συμπεριφοράς των χρηστών, αποκλειστικά εντός της σελίδας τα οποία αποτυπώνει σε μορφή στατιστικών (analytics) εσωτερικά και αποκλειστικά προς το σκοπό μέτρησης της απόδοσης της εφαρμογής και ικανοποίησης των χρηστών.  

Σχετικά με τις λοιπές ενέργειες που πιθανόν να χρειαστούν, σημειώνουμε ότι λόγω του περιορισμένου όγκου η εταιρεία κατ’ αρχήν δεν απαιτείται να διατηρεί μητρώο  για την τεκμηρίωση της νομιμότητας  επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατ’ άρθρο 30.παρ.5 ΓΚΠΔ. Ωστόσο και δεδομένου ότι η επεξεργασία του όποιου όγκου δε θα είναι περιστασιακή, η πρόβλεψη του άρθρου 30.5 δεν ισχύει, όπως ορίζει η WP29, με αποτέλεσμα, να βρίσκεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας η δημιουργία και τήρηση σχετικού αρχείου ευθύς μόλις ξεκινήσουν οι εγγραφές των χρηστών. Υπό αυτό το πνεύμα θα εκδοθούν και σχετικές πολιτικές εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Τέλος στον τομέα της ασφάλειας, η εφαρμογή χρησιμοποιεί το χώρο αποθήκευσης του ΟΤΕ, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με ISO 27001 για την ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και διαθέτει όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ένα σύγχρονο περιβάλλον αποθήκευσης σε υποδομή cloud.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την διαχείριση δεδομένων και την χρήση της εφαρμογής Linked Business μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected]

LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

  1. Αγορές Ενδιαφέροντος
  2. Δυνητικούς Πελάτες
  3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS