Πιστοληπτική Ικανότητα & Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
X

Υπηρεσία KYC (Know Your Customer)

Πιστοληπτική Ικανότητα &
Ανάλυση Εταιρειών

Πολυδιάστατη Ανάλυση στα Δεδομένα Επιχειρήσεων για Λήψη Ασφαλών Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Τα KYC Reports της Linked Business παρέχουν έξυπνη, πλούσια και έγκαιρη πληροφόρηση, τόσο με παρελθοντικούς όσο και με προγνωστικούς δείκτες, για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να γνωρίζουν σε βάθος τους σημαντικούς τους πελάτες, τους προμηθευτές και τον ανταγωνισμό, μέσα από το πλήρες ιστορικό τους και τις διασυνδέσεις εταιρειών και προσώπων στο επιχειρηματικό δίκτυο.

Η υπηρεσία KYC χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών όπως:

 • αξιολόγηση και πιστοληπτική διαβάθμιση
 • digital onboarding στα εταιρικά συστήματα
 • διορθώσεις και επικαιροποιήσεις στα εταιρικά συστήματα
 • έλεγχος σύγκρουσης συμφερόντων στις διοικήσεις
 • έξυπνη πληροφόρηση στη διαχείριση απαιτήσεων
Απεικόνιση της πληροφορίας του business lead της Linked Business

Αποτελεσματική Αξιολόγηση Πελατών, Προμηθευτών και Ανταγωνισμού

Υποδείγματα Εταιρικών Report

Υπόδειγμα KYC Report Pro

Self-service KYC

Αξιολογήστε τις επιχειρήσεις του ενδιαφέροντός σας, για μεγάλους πελάτες, προμηθευτές ή τον ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εταιρικό report, προσαρμοσμένο στις σημαντικές ενότητες πληροφορίας για τις ανάγκες σας.

Reports & Πακέτα της Self-service Υπηρεσίας KYC

KYC Insights

Παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την ταυτότητα των εταιρειών ενδιαφέροντος.

Asset Tracer

Σε βάθος διερεύνηση όλων των συνδεδεμένων νομικών και φυσικών προσώπων της εταιρείας ενδιαφέροντος.

Pro

Ολοκληρωμένο report αξιολόγησης εταιρικών κινδύνων και επιχειρηματικών ευκαιριών.

Pro 4

Δοκιμάστε δωρεάν το εταιρικό report Pro για 4 εταιρείες του ενδιαφέροντός σας!

Όλα τα εταιρικά report και πακέτα περιλαμβάνουν:

 • Live KYC / Έγκαιρη & Αποτελεσματική Πληροφόρηση

  Καθημερινές δωρεάν αυτόματες ανανεώσεις των εταιρικών προφίλ που έχει αποκτήσει ο χρήστης, καθ' όλη τη διάρκεια της συνδρομής του.

 • GAME CHANGER: Alerts

  Η λειτουργικότητα που αποτελεί αλλαγή παραδείγματος στο business reporting. Τα alerts αφορούν αυτόματες ενημερώσεις για αλλαγές σε εταιρικές μεταβολές, ιδιοκτησία, διοίκηση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων, τη στιγμή που αυτές συμβαίνουν!

 • Έξυπνη Παρακολούθηση Εταιρειών Ενδιαφέροντος / Watchlists

  Τα watchlists αποτελούν σημαντική λειτουργικότητα πλατφόρμας της Linked Business, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση και σύγκριση των εταιρειών ενδιαφέροντος του χρήστη σε προσαρμοσμένες λίστες.

Εταιρικά Reports για Κάθε Ρόλο

Στιγμιότυπο ενός Credit Controller
Credit Controller
οικονομικές επιδόσεις δυσμενή στοιχεία επιχειρηματικό δίκτυο
Στιγμιότυπο μιας Internal Auditor
Internal Auditor
επιχειρηματικό δίκτυο
Στιγμιότυπο ενός Corporate Assets Tracer
Corporate Assets Tracer
επιχειρηματικό δίκτυο εταιρικά γεγονότα δημόσιο χρήμα
Στιγμιότυπο ενός CRM Operations Manager
CRM Manager
ταυτότητα εταιρείας νόμιμοι εκπρόσωποι

Ενότητες KYC Πληροφόρησης

Η έξυπνη πληροφόρηση της Linked Business περιλαμβάνει επικαιροποιημένες, σε πραγματικό χρόνο με όρους αγοράς, τις ακόλουθες ενότητες:

1. Βασικά Στοιχεία Σύστασης

εμπορική δραστηριότητα επισκέψεις στοιχεία επικοινωνίας

Η πλατφόρμα της Linked Business παρέχει τα στοιχεία των εταιρειών από τα επίσημα μητρώα. Η πληροφορία περιλαμβάνει ΑΦΜ, Αριθμό ΓΕΜΗ, εταιρικό τύπο, ημερομηνία σύστασης, διεύθυνση και θέση πάνω στον χάρτη, αγορά κύριας δραστηριότητας, κύρια δραστηριότητα και δευτερεύουσες δραστηριότητες με βάση τους αριθμούς ΚΑΔ. Στα βασικά στοιχεία περιλαμβάνονται επιπλέον τα στοιχεία επικοινωνίας: email, τηλέφωνο, website και κοινωνικά δίκτυα. Το σημαντικότερο; Στη self-service version της υπηρεσίας (εξαιρουμένων των στοιχείων επικοινωνίας) τα βασικά στοιχεία σύστασης θα είναι προσβάσιμα δωρεάν!

2. Διοίκηση & Ιδιοκτησία

success stories linked debts & auctions phoenix companies

Πινακοποιημένη παρουσίαση και διαδραστική γραφική παράσταση των μελών της διοίκησης και της ιδιοκτησίας των εταιρειών, καθώς και των σχέσεων εταιρειών και προσώπων στο επιχειρηματικό δίκτυο, με αφετηρία την υπό εξέταση εταιρεία ενδιαφέροντος. Οι κόμβοι του επιχειρηματικού δικτύου επισημαίνονται με flags οικονομικών επιδόσεων, προβλημάτων και ρόλων των προσώπων, λειτουργικότητα η οποία παρέχει ενδείξεις προγνωστικής αξιολόγησης για την απόδοση της κάθε επιχείρησης.

3. Εταιρικά Γεγονότα

εταιρικές ανακοινώσεις οικονομικά αποτελέσματα αλλαγές διοίκησης

Η Linked Business, με την χρήση τεχνολογιών ΑΙ, επεξεργάζεται και κατηγοριοποιεί αυτόματα τα εταιρικά γεγονότα με βάση το περιεχόμενο τους σε θεματικές κατηγορίες έτσι ώστε να είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα εταιρικά γεγονότα παρέχονται κατηγοριοποιημένα ανά υπόσταση, εταιρικές μεταβολές, διοίκηση, ιδιοκτησία, οικονομικά αποτελέσματα και λοιπές ενέργειες. Η συγκεκριμένη πληροφορία περιλαμβάνει, για κάθε ανακοίνωση, την κατηγορία, τον τίτλο και το PDF της αρχικής ανακοίνωσης.

σημαντική σημείωση

4. Δημόσιο Χρήμα

χρηματοροές πληρωμές ΕΣΠΑ

Η πλατφόρμα της Linked Business παρέχει ανανεωμένο το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων που λαμβάνει η κάθε εταιρεία, από τέσσερις βασικές επίσημες πηγές ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων. Το δημόσιο χρήμα παρέχεται κατηγοριοποιημένο σε εγκρίσεις, πληρωμές, αναθέσεις και κατακυρώσεις από τη Διαύγεια, επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και επιδοτούμενα προγράμματα Horizon.

εφαρμογές

5. Επιδόσεις

ισολογισμοί εταιρειών πωλήσεις κέρδη προ φόρων

Η εταιρική πληροφόρηση της Linked Business παρέχει τα διαθέσιμα δεδομένα των οικονομικών αποτελεσμάτων για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες τα αναρτούν στο ΓΕΜΗ. Συγκεκριμένα, η ενότητα των επιδόσεων περιλαμβάνει τα βασικά οικονομικά στοιχεία για πάνω από 60.000 επιχειρήσεις, με έως και 28 μεταβλητές (πωλήσεις, κέρδη, ενεργητικό/παθητικό, ίδια κεφάλαια κλπ) ανάλογα με τον τύπο του ισολογισμού στον οποίο δημοσιεύει η κάθε εταιρεία (ΕΛΠ συνοπτικό, ΕΛΠ αναλυτικό, ΔΛΠ) και συμπληρωματικούς αριθμοδείκτες.

αναλυτικοί ισολογισμοί

6. Αξιολόγηση Εταιρείας

πιστοληπτική διαβάθμιση

Η αξιολόγηση της εταιρείας από την Linked Business παρέχει την κατάταξή της με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Πιστολητική Διαβάθμιση: Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
 • Κατάταξη στον Κλάδο: Η κατάταξη της εταιρείας στον κλάδο υπολογίζεται με βάση τις πωλήσεις της εταιρείας σε σχέση με τις πωλήσεις του κλάδου στο σύνολό του.
 • Τάση: Ο δείκτης αυτός αφορά την οικονομική τάση της υπό εξέταση εταιρείας στη βάση των πωλήσεών της. Για τον υπολογισμό του δείκτη είναι απαραίτητη η ύπαρξη αριθμού για τις πωλήσεις για 2 διαδοχικά έτη, καθώς επίσης το πιο πρόσφατο έτος δημοσίευσης αποτελεσμάτων να μην απέχει από το τρέχον έτος πάνω από 2 έτη.

7. Ορκωτός Έλεγχος

χτίσιμο σχέσεων

Η Linked Business, με την χρήση τεχνολογιών ΑΙ, επεξεργάζεται και κατηγοριοποιεί αυτόματα τις ανακοινώσεις του Ορκωτού Ελέγχου σε μια κλίμακα αξιολόγησης με δέκα (10) βαθμίδες. Πέρα από την αξιολόγηση, τα business report της Linked Business παρέχουν τις βασικές παρατηρήσεις του ορκωτού ελέγχου, καθώς και το πλήρες κείμενο του ελέγχου όπως αυτό έχει δημοσιευθεί.

8. Δυσμενή Γεγονότα

παραβάσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές πλειστηριασμοί

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρέχονται οι εξής πληροφορίες: Πρώτον, δίνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων και οντοτήτων προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, από δημοσιευμένα στοιχεία που αφορούν ποσά άνω των 150.000€. Κατόπιν, παρουσιάζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις εταιρείες, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες για τις διαπιστωμένες παραβάσεις, τους αρμόδιους φορείς που εκδίδουν τα πρόστιμα και τα αντίστοιχα ποσά των προστίμων. Τέλος, παρατίθενται οι πλειστηριασμοί στους οποίους εμφανίζονται οι εταιρείες ως οφειλέτες ή επισπεύδοντες.

καινοτομία

9. Παλμός της Αγοράς

τάσεις κατάταξη

Στην ενότητα του Παλμού της Αγοράς παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εικόνα και τις τάσεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη δημογραφία των επιχειρήσεων, τον βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς, τον ρυθμό ιδρύσεων, τους δείκτες επιβίωσης επιχειρήσεων στα 3 και τα 5 έτη, και τις συνολικές εικόνες επιδόσεων, δημοσίου χρήματος και δυσμενών γεγονότων.

10. Πολλαπλές Δυνατότητες Παροχής Υπηρεσίας

Η υπηρεσία KYC της Linked Business παρέχεται με τους παρακάτω τρόπους:

 1. KYC Dashboard v1
 2. Κατ' απαίτηση Εταιρικά Reports (PDF)
 3. API (με άμεση εφαρμογή στις οριζόντιες εφαρμογές Digital Onboarding και Master Data Governance)
LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

 1. Αγορές Ενδιαφέροντος
 2. Δυνητικούς Πελάτες
 3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS