Aπαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις για την Πλατφόρμα
X

FAQ

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
σχετικά με την πλατφόρμα Linked Business

FAQ σχετικά με την πλατφόρμα, τα δεδομένα και την ανανέωσή τους, τα σχοιχεία εταιρειών και τις βέλτιστες πρακτικές χρήσης της έξυπνης πληροφόρησης Linked Business.

Τελευταία Ενημέρωση: 1 Μαΐου 2023

1. Πλατφόρμα

Η εταιρεία Linked Business έχει αναπτύξει ένα υπερμητρώο των ελληνικών επιχειρήσεων, με τις διαθέσιμες πληροφορίες από ανοικτές επίσημες πηγές. Μέσω της νέας eCommerce πλατφόρμας θα προσφέρονται δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων: B2B Sales Leads & KYC.

Στην ήδη διαθέσιμη κατηγορία B2B Sales Leads προσφέρεται πρόσβαση στις εξής υπηρεσίες:

 • B2B Dashboard Universe: Η Υπηρεσία προσφέρει την παρακολούθηση του συνόλου των υφιστάμενων ενεργών επιχειρήσεων (Universe) της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει πρόσβαση σε δυναμικά στοιχεία και διαδραστικούς χάρτες για τις επιχειρήσεις, βάσει των συνδυαστικών κριτηρίων (φίλτρων) επιλογής του πελάτη.
 • B2B Lists Universe: Η Υπηρεσία καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων ενεργών επιχειρήσεων (Universe). Παρέχει λίστα (στατικό αρχείο Excel) με στοιχεία για τις επιχειρήσεις, βάσει των συνδυαστικών κριτηρίων (φίλτρων) επιλογής.
 • B2B Dashboard Live: Η Υπηρεσία καλύπτει το σύνολο των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Μέσω της πρόσβασης στην πλατφόρμα παρέχονται σε μηνιαία βάση τα στοιχεία για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στις επιλεγμένες από τον πελάτη αγορές. Η επιλογή γίνεται από σύνολα προκαθορισμένων πακέτων Αγορών.

Η υπηρεσία KYC θα είναι σύντομα διαθέσιμη.

2. Δεδομένα

Στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, η Linked Business καλύπτει το σύνολο των εταρειών που απαρτίζουν την Ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Στις νέες ιδρύσεις, η Linked Business παρέχει κάθε μήνα όλες τις νέες ιδρύσεις εταιρειών και ελευθέρων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Τα δεδομένα που παρέχονται σε κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις προέρχονται από δύο βασικές πηγές: την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η Linked Business δεν θα ζητήσει τα δεδομένα της επιχείρησή σας για να κάνετε χρήση της πλατφόρμας της. Τα δεδομένα της επιχείρησής σας έχετε υποχρέωση να τα αναρτήσετε σε ανοιχτές πηγές, υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, και ανάλογα πχ με τον εταιρικό τύπο. Αυτά τα δεδομένα κατόπιν θα συλλεχθούν από τη Linked Business και θα αποτελέσουν μέρος των δεδομένων που διατηρεί η Linked Business στη βάση της. Η Linked Business δύναται να συμπράξει με τρίτες εταιρείες για την παροχή των Κατά Δήλωση Δεδομένων τους, στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής υπηρεσιών.

Σχετικά με την υπηρεσία B2B Sales Leads, ένας βασικός τρόπος οργάνωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η ομαδοποίηση βάσει περιοχής (ΤΚ ή πόλης) σε συνδυασμό με το μέγεθος (ύψος πωλήσεων). Άλλες καλές πρακτικές ομαδοποίησης, είναι με βάση τον πρωτεύοντα ΚΑΔ ή την αγορά LB market που παρέχουμε.

Σχετικά με την υπηρεσία KYC, η οργάνωση των εταιρειών της λίστας σας μπορεί να γίνει και μέσω της λειτουργίας "Watchlist" της πλατφόρμας, κάτι που σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέτετε εταιρείες ενδιαφέροντος σε λίστα παρακολούθησης, με ή χωρίς συγκεκριμένο κριτήριο.

Η έλλειψη συγκεκριμένων τιμών στα πεδία της λίστας σας οφείλεται είτε στο ότι η εταιρεία δεν διαθέτει κάποια συγκεκριμένη πληροφορία (πχ website), είτε στο ότι δεν κατέστη δυνατό να αντληθεί και να διασταυρωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, είτε γιατι η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει τη συγκκεριμένη πληροφορία (ανεξαρτήτως του αν είναι υποχρεωμένη ή όχι).

Η Linked Business εφαρμόζει ποιοτικό έλεγχο δεδομένων σε κάθε στάδιο συλλογής, μετασχηματισμού και επεξεργασίας του αγωγού διάθεσης δεδομένων από την πηγή στο τελικό προϊόν. Οι μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου ποικίλουν ανάλογα με το στάδιο. Σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται δειγματοληψία επί των δεδομένων και σύγκριση με την πηγή που έχει οριστεί ως θεμελιώδης αλήθεια (με την παρέμβαση χειριστών), ενώ στις περιπτώσεις αλγοριθμικών ελέγχων γίνεται χρήση δεδομένων που θεωρούνται ως θεμελιωδώς αληθή ή αποτελούν σετ δεδομένων δοκιμών (test, validation, master dataset/golden record dataset).

Η Linked Business λαμβάνει, επεξεργάζεται και διαθέτει τα δεδομένα για περαιτέρω χρήση, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες. Ωστόσο, η Linked Business δε μπορεί να εγγυηθεί για την απόλυτη ορθότητα, αρτιότητα και ακρίβεια τόσο της αρχικής επεξεργασίας από την πηγή, όσο και της δευτερογενούς επεξεργασίας που διενεργεί η ίδια. Τα Δεδομένα σας παρέχονται "ως έχουν" προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και σε καμία περίπτωση δε συνιστούν επιχειρηματική συμβουλή ή ακλόνητη αποτύπωση της πραγματικότητας.

Σημειώνεται πως η ανάρτηση δεδομένων σε κάποιες από τις πηγές Πρωτογενών Δεδομένων που αναφέρονται στο FAQ 2.6 αποτελεί νομική υποχρεώση των εταιρειών και η ορθότητά τους ή μη ή, η έγκαιρη υποβολή τους ή μη συνοδεύεται από κυρώσεις προς τις εταιρείες που αναρτούν λανθασμένα ή εκπρόθεσμα τα δεδομένα τους.

Η Linked Business αντλεί Δεδομένα από ένα σύνολο πηγών, το οποίο συνίσταται σε:

 • Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων: Οι τρίτοι δημόσιοι φορείς που διαθέτουν ανοιχτά δημόσια δεδομένα. Η πλατφόρμα LB βασίζεται κυρίως στην ανάλυση των δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), των Εμπορικών Επιμελητηρίων της χώρας, της Διαύγειας, του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), της βάσης δεδομένων για τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις TED (Tenders Electronic Daily), του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 • Πηγές Κατά Δήλωση Δεδομένων: Οι τρίτες πηγές πέρα από τις Πηγές Πρωτογενών Δεδομένων, από τις οποίες η Εταιρεία συλλέγει Δεδομένα. Μια τέτοια πηγή μπορεί να θεωρηθεί και ο ιστότοπος των εταιρειών.

Είναι δεδομένα που συλλέγει η Linked Business με δικά της μέσα, απευθείας από τις επιχειρήσεις και όχι από ανοιχτές δημόσιες πηγές. Τα Κατά Δήλωση Δεδομένα συνίστανται στις απαντήσεις που δίνουν απευθείας οι επιχειρήσεις και δεν ελέγχονται για την εγκυρότητα ή την ακρίβειά τους. Μια τέτοια πηγή μπορεί να θεωρηθεί και ο ιστότοπος των εταιρειών.

Η Linked Business νομίμως λαμβάνει, επεξεργάζεται (συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων GDPR ) και διαθέτει τα Δεδομένα για περαιτέρω χρήση. Ωστόσο, η Linked Business δε μπορεί να εγγυηθεί για τη νομιμότητα της αρχικής επεξεργασίας από την πηγή.

Επιπλέον, ακόμα και στην περίπτωση 100% νομίμων δεδομένων, μπορεί να υπάρξει κακή χρήση τους ως προς τις διατάξεις GDPR, όταν αυτά χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για την προβολή μηνυμάτων άσχετων προς το αντικείμενο της εκάστοτε εταιρείας.

Στο πακέτο B2B Dashboard Live, οι νεοσύστατες εταιρείες του προηγούμενου μήνα καθίστανται διαθέσιμες εντός της πλατφόρμας κάθε 20η ημέρα του τρέχοντος μήνα.

3. Δραστηριότητα

Η κύρια δραστηριότητα αφορά τη δραστηριότητα που η εταιρεία έχει δηλώσει στην ΑΑΔΕ ή/και στο καταστατικό της και από την οποία η εταιρεία αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της, αυτό που ονομάζουμε πρωτεύων ΚΑΔ. Είναι λογικό να είναι η ίδια σε μεγάλο μέρος των εταιρειών της λίστας (ή όλες) καθώς επιλέξατε να αντλήσετε πληροφορίες για την αγορά των ΧΧΧΧ, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένους (ή συγκεκριμένο) ΚΑΔ.

Μπορείτε να δείτε το πεδίο που αποτυπώνονται πληροφορίες για τις δευτερεύουσες δραστηριότητες. Το σύνολο του πρωτεύοντα ΚΑΔ και των δευτερευόντων ΚΑΔ περιγράφουν πρακτικά το σύνολο της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας που εξετάζετε.

Επιπλέον, θα μπορούσατε είτε να συνδεθείτε στο site της εταιρείας, είτε σε κάποιον από τους λογαριασμούς social media που ενδεχομένως διαθέτει και αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία της λίστας σας, για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εμπορική δραστηριότητά της.

4. Αγορές

Με βάση τον κύριο ΚΑΔ της κάθε εταιρείας, η Linked Business έχει προβεί σε ομαδοποίηση των ΚΑΔ σε αγορές, οι οποίες έχουν εμπορικό ενδιαφέρον αφενός μεν, αλλά και εσωτερική συνέπεια αφετέρου. Η ταξινόμηση αυτή έχει επιβεβαιωθεί από τη μακρά εμπειρεία της Linked Business στον τομέα B2B Sales Leads, στοχεύοντας στην παροχή αγορών που να είναι στοχευμένες και να απαντούν σε πραγματική ζήτηση. Επιπλέον, η εσωτερική συνέπεια συνεπάγεται αγορές που αφορούν το ίδιο ή γειτνιάζοντα αντικείμενα εμπορικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα το χονδρικό εμπόριο είναι συνήθως διαχωρισμένο από το λιανικό εμπόριο, ανεξάρτητα από το είδος της εμπορικής δραστηριότητας. Αντιστοίχως, τα έργα υποδομών είναι διαχωρισμένα από τα οικιστικά έργα.

Η λίστα είναι μια στατική εικόνα των δεδομένων. Η ζητούμενη λειτουργικότητα της ανανέωσης των δεδομένων παρέχεται στη συνδρομή των πακέτων B2B Dashboard Universe και B2B Dashboard Live.

Στα συγκεκριμένα πεδία αποτυπώνεται το πλήθος των εταιρειών οι οποίες ιδρύθηκαν εντός του τριμήνου και του δωδεκαμήνου που καταλήγει στον τελευταίο ολοκληρωμένο μήνα. Ο τελευταίος ολοκληρωμένος μήνας αναφέρεται πάντα ονομαστικά. Πχ "Ιδρύσεις Σεπτεμβρίου".

5. Εταιρεία

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, η επωνυμία σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμο του εμπόρου, ενώ στην περίπτωση νομικού προσώπου, η επωνυμία σχηματίζεται από το ουσιαστικό και το τυπικό μέρος. Το ουσιαστικό μέρος σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμο του/των εταίρων ή/και το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και μπορεί να είναι φανταστική λέξη ή φράση. Το τυπικό μέρος αφορά στη νομική μορφή, η οποία αποδίδεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ειδικότερη νομοθεσία που διέπει την κάθε εταιρική μορφή.

Η επωνυμία και/ ή ο διακριτικός τίτλος θα πρέπει υποχρεωτικά:

 1. να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να μην είναι παραπλανητική.
 2. να μην παραπέμπει σε δημόσιες Αρχές, Φορείς, Υπηρεσίες, δημόσια αξιώματα, κοινωφελή μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα, Σωματεία, Οργανισμούς, καθώς και να μην υπονοεί ότι έρχεται σε συνεργασία μαζί τους, εκτός αν υπάρχει σχετική άδεια.
 3. να μην προσβάλλει τα χρηστά ήθη και ιδίως να μην έχει υβριστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό περιεχόμενο.
 4. να μην έχει καταχωριθεί σαν εμπορικό σήμα.
 5. να υπάρχει σαφής και επαρκής διαφοροποίηση από τους ήδη καταχωρισμένους τίτλους στο Μητρώο.

Στο συγκεκριμένο πεδίο αποτυπώνεται ο εμπορικός – διακριτικός τίτλος της εταιρείας. Πχ η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να είναι Παπαδόπουλος Κ. – Ν. Νικολάου με εμπορικό – διακριτικό τίτλο HERMES.

Ο διακριτικός τίτλος είναι προαιρετικός, σχηματίζεται ελεύθερα από πραγματικές ή φανταστικές λέξεις ή φράσεις και μπορεί να ταυτίζεται με την επωνυμία της επιχείρησης ή του προσώπου που την εκμεταλλεύεται. Για κάθε επιχείρηση μπορούν να επιλέγονται περισσότεροι του ενός διακριτικοί τίτλοι.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως μοναδικό αναγνωριστικό και να συνδέσετε / συνδυάσετε τα στοιχεία της λίστας με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων (CRM, λογιστήριο) που διαθέτετε, ώστε να διασταυρώσετε την ορθότητά τους αλλά και να εμπλουτίσετε τις βάσεις σας με επιπλέον στοιχεία.

Οι διευθύνσεις που σας παρέχουμε αφορούν την Έδρα και συνεπώς την Κύρια Διεύθυνση. Στη διεύθυνση στην οποία αναφέρεστε, ενδεχομένως η εταιρεία να διατηρεί υποκατάστημα.

Η Linked Business κάνει χρήση Geocoding αλγορίθμων, οι οποίοι προσδιορίζουν το γεωγραφικό μήκος και πλάτος με βάση τη διεύθυνση της εταιρείας.

Το στίγμα παρέχεται στη βάση υπηρεσιών Geocoding αλγορίθμων. Αν η διεύθυνση δεν είναι ακριβής, τότε το στίγμα δεν μπορεί να είναι ακριβές. Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση δεν διαθέτει οδό και αριθμό, αλλά δίνεται με βάση μια ευρύτερη περιοχή, τότε το στίγμα θα αποδοθεί σε επίπεδο περιοχής κι όχι σε επίπεδο δρόμου και αριθμού.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις δεν αναφέρουν στην επωνυμία τους την νομική τους μορφή. Πχ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή και γενικότερα μπορείτε να εντοπίσετε την νομική μορφή της εταιρείας στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας. Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να περιλαμβάνουν τον εταιρικό τους τύπο μόνο στην πλήρη επωνυμία τους.

Ο αριθμός προσωπικού των εταιρειών διατίθεται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν δημοσιεύουν πάντα με συνέπεια τη σχετική πληροφορία. Ως εκ τούτου, για αυτές τις περιπτώσεις είτε δεν καθίσταται δυνατό να διασταυρώσουμε το προσωπικό της εταιρείας είτε δεν είναι διαθέσιμο.

Οι πληροφορίες για τα μέλη της διοίκησης περιλαμβάνουν επιπλέον διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών στα οποία συμμετέχουν αυτά τα μέλη.

Τα μέλη διοίκησης ή ιδιοκτησίας μπορεί να συνδέονται και με άλλες επιχειρήσεις, πέρα από την εταιρεία ενδιαφέροντός σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη πληροφορία για να αποκτήσετε ολοκληρωμένη εικόνα για τα μέλη της διοίκησης, από μια πιθανή πετυχημένη επιχειρηματική πορεία έως τη συμμετοχή τους σε άλλα εταιρικά σχήματα με σημαντικά προβλήματα.

6. Οικονομικά Στοιχεία

Τα στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις των εταιρειών είναι διαθέσιμη για το σύνολο των εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει αυτήν την πληροφορία και συνεπώς δεν είναι κατ' εκτίμηση. Με βάση αυτήν την πληροφορία, και στο πλαίσιο της υπηρεσίας B2B Sales Leads, οι εταιρείες ταξινομούνται στα ακόλουθα εύρη πωλήσεων:

 1. 0-2M
 2. 2-10M
 3. 10-50M
 4. > 50M

Τα αναλυτικά στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιρειών, τα κέρδη προ φόρων και πολλές άλλες μεταβλητές, είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία KYC.

Βάση εταιρικού τύπου, οι εταιρείες υποχρεούνται ή μη στη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, μια ΟΕ δεν υποχρεούται στη δημοσιοποίηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Αν τα δημοσιεύσει με δική της πρωτοβουλία θα εμφανιστούν στην πλατφόρμα της Linked Business.

Στον αντίποδα, μια ΑΕ υποχρεούται στη δημοσιοποίηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Παρότι υποχρεούται μπορεί να μην έχει δημοσιεύσει τις οικονομικές της καταστάσεις εμπρόθεσμα.

Επιπλέον, αν μια ΑΕ βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης των εργασιών της δεν έχει ακόμη οικονομικά αποτελέσματα προς δημοσίευση. Γι’ αυτό συνιστάται να συμβουλεύεστε το πεδίο ίδρυση ώστε να εντοπίζετε εταιρείες που έχουν ιδρυθεί πρόσφατα.

Υπάρχει και η περίπτωση κάποιες εταιρείες να μην λειτουργούν λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις παρακαλώ συμβουλευτείτε τις τιμές των πεδίων με τα χρέη, τους πλειστηριασμούς και τα πρόστιμα.

7. Επικοινωνία

Οι εταιρείες πολλές φορές δεν αναφέρουν τα τηλέφωνα που ανταποκρίνονται στην κύρια Διεύθυνσή τους – έδρα, αλλά αναφέρουν τα τηλέφωνα των υποκαταστημάτων τους, τα οποία ενδέχεται να είναι σε άλλες πόλεις ή γεωγραφικά διαμερίσματα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών συλλέγονται από πολλαπλές πηγές, στις οποίες είτε οι εταιρείες δημοσιοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη βάση υποχρέωσης δημοσιοποίησης (πχ ΓΕΜΗ, επιμελητήρια), είτε από πηγές στις οποίες δηλώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη υποχρέωση (πχ ιστότοπος).

Η Linked Business παρέχει ανοιχτά δημόσια δεδομένα, για τα οποία ελέγχει τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας τους. Η επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας από πλευράς της Linked Business θα παρέχεται σε μελλοντική έκδοση της πλατφόρμας και των προϊόντων, όπου θα επιβεβαιώνουμε πως τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε εταιρείας όντως ανήκουν στην εταιρεία (verified leads).

Από τα social media μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για εξελίξεις στην εταιρεία, να τροφοδοτήσετε με τις πληροφορίες αυτές τους πωλητές σας και να εντοπίσετε στελέχη με τα οποία θα έρθετε σε επαφή για να προωθήσετε μια συνεργασία.

LINKED BUSINESS
Σύμβολο της Linked Business

Επισκεφτείτε σήμερα την υπηρεσία B2B Sales Leads για να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα:

 1. Αγορές Ενδιαφέροντος
 2. Δυνητικούς Πελάτες
 3. Στοιχεία Εταιρειών

Μάθετε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Θέλετε πρόσβαση σε συστηματική πληροφόρηση σχετικά με τον παλμό της αγοράς και τα πλέον επικαιροποιημένα market opportunities σε επίπεδο B2B; Αποκτήστε πρόσβαση στο newsletter της Linked Business.

ΕΓΓΡΑΦΗ

OPEN DASHBOARD
RSS